טופס דוח ספקים

   שם הספק / העוסק / העמותה:*

   עבור מה התשלום*

   סכום*

   מספר חשבונית

   צרוף חשבונית*

   שם או מספר בנק

   סניף בנק

   מס' חשבון בנק

   צילום שק/ אישור ניהול חשבוןנדרש במקרה שמדובר בספק שלא הוקם במערכת ההנח"ש בעבר.

   מספר נייד

   כתובת אימייל ליצירת קשר*

   שם הלקוח שביצע את ההזמנה - איש קשר*

   החזר הוצאות - (לא לספקים)

   דורש התשלום*

   שימו לב! יש לשלוח חשבונית מס קבלה מיד לאחר קבלת התשלום

   הבא

   השלמת מסמכים לבקשות תמיכה

   אישור ניהול תקין

   אישור סעיף 46

   סכום התמיכה שאושרה

   קודם

   הבא

   השלמת מסמכים לבקשות תמיכה מעל 10 אלף שקל

   יש להעלות את התקציב הכללי שאושר עבור הפרויקט.

   כולל דוח ביצוע על הסכום המבוקש כעת כולל פירוט חשבוניות
   מספר

   קודם