בכל שנה בהתוועדות יב" - י"ג תמוז

  ערך הרבי מגבית מיוחדת עבור 'רשת אהלי יוסף יצחק'. הרבי דיבר ותבע מן החסידים לתרום מכספם "בעדו ובעד בני ביתו" היות ועניין זה נוגע להתקשרות עם נשיא הדור. הרבי הבטיח גם שלא יישאר חייב ומי שיתרום מכספו הרבי מבטיח לו שיתברך בכפל - כפליים מהסכום שתרם.

  עשרות אלפי תלמידים\ות

  כיום 'רשת אהלי יוסף יצחק' מנצלת את כל הכוחות והאמצעים הדידקטיים העומדים לרשותם על מנת שהמחנכים יוכלו להקנות לתלמידים ערכים של אהבת ישראל, תורה ומצוות. במוסדות של ה'רשת' תמצאו ילדים שמחים ומאושרים, עוסקים בפעילויות חינוכיות, יצירה וחדווה של לימוד אמיתית
  הנהלת ה'רשת' אינה שוקטת על השמרים וממשיכה כל הזמן לשכלל ולסייע לעולם החינוך להתפתח, לגדול ולהגיע לליבו של כל תלמיד.

  י"ב - י"ג תמוז זוהי ההזדמנות עבור כל חסיד להיות שותף במגבית שהרבי עצמו עורך, עבור "רשת אהלי יוסף יצחק".
  שלאמיתתו של דבר היו יכולים להתנהל ללא כסף כלל, כיון שבלאה"כ מתנהלים למעלה מן הטבע, והסיבה לכך שהמוסדות מתנהלים באמצעות כסף, היא, כדי שכאו"א יוכל ליטול חלק בהחזקת המוסדות ע"י הנתינה מכספו, אשר, בפעולה זו מתקשר הוא עם (עבודתו של) כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל מציאותו (לא רק בחלק מסויים ממציאותו), כמובן ממ"ש בתניא ש"במעות אלו הי' יכול לקנות חיי נפשו .. הרי נותן חיי נפשו לה'".
  (שיחת יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז, ה'תשי"ב.)

  Array

  'כשהרבי עורך 'מגבית':

  א) גם אלו שאין באפשריותם ליתן – לא יפרשו מן הציבור (ובפרט ע"פ האמור לעיל אודות גודל הזכות שבנתינה זו), ויתנו – לכל הפחות – סכום של י"ח סענט, שזהו דבר השוה לכל נפש.
  ב) ע"פ הכלל "זכין לאדם שלא בפניו" – יכולים ליתן גם בשביל אלו שאינם נוכחים עכשיו.
  ג) את הסכום שקיבל כאו"א על עצמו – ימסרו עד שמונה ימים. וגדולה זכות נתינת הצדקה ביום זה לפעול שכ"ק מו"ח אדמו"ר – בעל השמחה והגאולה – יעורר רחמים על כאו"א, בכל המצטרך לו, בגשמיות וברוחניות.
  (שיחת יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז, ה'תשי"ב.)

  מוסיף ברכה בגשמיות:

  וכיון שעי"ז גורמים נחת-רוח לבעל השמחה – "נחת (רוח)" הוא (מלשון "ניחוח", וגם) מלשון נחות דרגא – הרי זה ימשיך תוספת ברכה והצלחה לכל אחד ואחת (שיעשו זאת) עם כל בני ביתם, להמצטרך להם, בגשמיות או ברוחניות, או בשניהם יחד.
  (שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשי"ג)

  התקשרות לנשיא הדור - ע"י תרומה למוסדות הנקראים על שמו בי"ב תמוז:

  ומזה מובן גודל מעלת ההתקשרות אל הצדיק כאשר מתקשרים עמו בענין של חינוך, שזהו ענין שמביא פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם, וההתקשרות היא ע"י ענין של מעשה, היינו, ע"י השתתפות כספית, שעל זה נאמר בתניא ש"הואיל ובמעות אלו הי' יכול לקנות חיי נפשו" – אפילו פרוטה אחת שיכול לקדש בה אשה, ועאכו"כ כאשר נותן כו"כ פרוטות – "הרי נותן חיי נפשו", ועי"ז נתעלה החיות שלו (וכל עניניו) למעלה מעלה ביותר.
  (שיחת יום ג' פ' פינחס, י"ב תמוז, ה'תשי"ד.)

  וכיון שהתנדבות זו נוגעת לענין ההתקשרות (כנ"ל), הרי מובן שהפירסום בזה אין בו שום מעלה, הלואי שלא יקלקל – לכן המנהג הוא שכל אחד נותן את נדבתו בחשאי ובהצנע לכת, ובפתקא מיוחדת כותב את שמו ושם אמו, בכדי שיזכירו אותו על הציון.
  (שיחת יום ה' פ' פינחס, י"ב תמוז, ה'תשי"ז)

  מזרז הגאולה:

  וכרגיל במגביות אלו – בודאי יתן כל אחד כפי נדבת לבו הטהור, ועוד יותר מזה, כי, גם בנוגע ל(נדבת ה)לב שייך הענין של מסירת נפש.
  ועי"ז תומשך השמחה והגאולה לכל אחד ואחד בענינים שלו ושל בני ביתו, ומהגאולה הפרטית (כמבואר ענינה באגה"ק) נבוא בקרוב ממש לגאולה הכללית – הגאולה האמיתית והשלימה של כל בני ובנות ישראל, ע"י משיח צדקנו, במהרה ממש.
  (שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ו)
  Array
  וכן יעשו עתה – שכל א' יכתוב ע"ג פתקא סכום נדבתו יחד עם שמו, וכל הרוצה – יכתוב גם שם אמו, כדי להזכירו על ה"אוהל", ואת הכסף יכולים ליתן או בשעת מעשה או לאחרי כן, במשך שמונה ימים – משך הזמן מיום ההולדת עד יום הברית. (שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשי"ג)


   ציין כאן סכום לתרומה

   100

   180

   360

   770

   או בהעברה בנקאית

   בנק פאגי
   סניף 185
   חשבון 557811
   על שם חינוך חב"ד.