לקט מכתבים

כדאי ליזהר שילד יהודי יראה לנגד עיניו ענינים טהורים בלבד, ובפרט בציורים כאלו הקשורים בחינוך וגיל החינוך, שבגיל זה חשוב ביותר מה נחקק במחשבתו, ככתוב (...
קיימת אפשרות שהממשלה תתן תמיכה לתלמודי תורה ולישיבות. מובן שיש לעשות הכל לאישור תמיכה זו, למען חיזוק הישיבות והוספת ספסלים בבית המדרש. הדבר עומד...
בזמן האחרון הולך וגדל מספר תלמידי הישיבות, הישיבות קטנות, התלמודי תורה וכיוצא באלו. ואותותיה - תנועה בכלל להרבות בלימוד התורה. והנה, גזירת לימוד...
משניות הרי הן הלכות, אם כן ודאי שהבנות צריכות ללמוד זאת. לגבי גמרא - לדעתי ילמדו עמן את הגמרות הקשורות להלכות הנצרכות בחייהן: גמרות הקשורות בשבת,...
גודל ערך חינוך הבנות נתבאר כבר בכמה מקומות, והביאור היותר מוכיח הם החיים גופא שהראו חשיבות ועיקריות דבר זה, ובפרט בימינו אלו, ימי הירוס והכרח הבנין...
בשאלתו באזהרה ללמד תורה בלי פשרות, וחושש שבאם יחמירו על הילדים אפשר שלא יקבלו כלל... העצה לילדים האמורים היא לא לעשות פשרה, זאת אומרת לא לומר להם...
בדורנו זה נותנים לנו מלמעלה אפשרויות כאלו שהן ללא תקדים, ובעוונותינו הרבים ולצער הכי גדול אין מנצלים אותן כדבעי. אחת האפשרויות היא: לאחרונה...
ישנם הורים הטוענים שאינם רוצים להתערב באופן החינוך של ילדיהם, באמרם שרצונם שילדיהם יבחרו לעצמם את הדרך שבה רוצים הם ללכת כאשר יגדלו. מובן בפשטות...
קיים מוסד הממונה על גיוס וחלוקת כספי צדקה (ה"פעדעריישאן"), וכפי שידוע, הרי חלק גדול של התקציב מוקדש לענינים סוציאליים, כמו בתי רופאים וכדומה. אך...
בדורנו הועמד אליל חדש שאסור לפגוע בו - חופש הפרט, ולכן אסור למנוע מילד לעשות ככל העולה על רוחו, ואף כאשר הוא מתנהג באופן של "שלי שלי ושלך שלי" (אבות...
דברתי פעם עם יהודי אחד על הצורך החיוני בחינוך של תורה ויראת שמים כדי למנוע תופעות שליליות ח"ו. אמר לי, שעל פי הסטטיסטיקה הרי דברים שליליים אלו קורים...
לא היתה עוד שעת הכושר, כזו שבימינו, לעורר את הנוער והצעירים לקבלת עול תורה ומצוות כפשוטו, זאת אומרת לקיים המצוות בחיי היום יום, מצוות מעשיות בקיום...