סיוע פדרלי

קיימת אפשרות שהממשלה תתן תמיכה לתלמודי תורה ולישיבות. מובן שיש לעשות הכל לאישור תמיכה זו, למען חיזוק הישיבות והוספת ספסלים בבית המדרש.

הדבר עומד בניגוד לספר החוקים האמריקאי, הקובע את העקרון של הפרדת דת ומדינה.

אפילו מי שאומר שספר החוקים דוחה תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן ואין להשתדל לתקנו (באמצעות "אמענדמענט") - בטח יודה שאם הממשלה מסכמת לכך, והרי היא בקיאה בספר החוקים, ודאי שאין סתירה בזה. והאמנם עלינו ללמד את בית המשפט העליון של ארצות הברית הלכות ספר החוקים שלהם...?

הדבר עלול להביא לידי התערבות הממשלה בעניני חינוך.

זהו חשש שאין לו יסוד במציאות כלל. הרי הממשלה נותנת מזה שנים רבות את תמיכתה לנסיעות, חלב, וכדומה, ועד עתה לא התערבה; ומדוע תתערב עכשיו.

אם היהודים יקבלו תמיכה זו היא תינתן גם לנוצרים, לחיזוק העבודה זרה שלהם, ולכן קבלת התמיכה אסורה על פי שולחן ערוך משום "לפני עור לא תתן מכשול".

ומעולם לא שמעתי סברה "עקומה" כזו:

א. צריך עיון גדול אם חל איסור זה על התמיכה האמורה, שהיא במיוחד ובדוקא ללימודי חול.

ב. במדינה זו הנוצרים האדוקים יש להם די כסף לבתי ספר שלהם, ואין מוותרים אפילו על ילד אחד שלא לקולטו מפני סיבות כספיות.

ג. אפילו לדעת הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"ט ה"ד) שהנוצרים עובדי עבודה זרה הם - הם משתפים שם שמים ודבר אחר, ולדעת כמה ראשונים וכן פסק הרמ"א (רמ"א או"ח סו"ס קנ"ו) לא הוזהרו בני נח על השיתוף.

ד. בבתי ספר הכלליים מלמדים כמה וכמה מקצועות באופן כזה שהמסקנה המתבקשת היא שאין מקום ואפשרות לנסים, ומזה - שאין מקום לענינים על-טבעיים, ומזה - שאין העולם זקוק לענין שמחוץ הימנו, ומזה - שאין מנהיג לבירה זו, ומזה - צעד קטן לכפירה גמורה בבורא העולם. והרי על הכפירה הוזהרו בני נח לכל הדעות.

ואולי יותר נכון שילמדו בני נח בבתי ספר משלהם מאשר בבתי ספר הכלליים...

(משיחת ש"פ שלח תשכ"א - לקו"ש ח עמ' 302)