חינוך הבנות

גודל ערך חינוך הבנות נתבאר כבר בכמה מקומות, והביאור היותר מוכיח הם החיים גופא שהראו חשיבות ועיקריות דבר זה, ובפרט בימינו אלו, ימי הירוס והכרח הבנין במקומות חדשים ובתנאים חדשים וזרים לגמרי, אשר השימור על הצורה הרצויה ומסורת אבות דורשת השתדלות מיוחדת מצד כל בני הבית ואין מספיק כלל ציווי ופקודת ראש הבית בלבד.

ואמרו רז"ל (שמו"ר פכ"ח, ב) שבמתן תורה צריכה להיות תחילה אמירה לנשים ואחר כך לאנשים, ואז התורה מתקיימת. וההוראה לדורות מובנת.

(ממכתב אדר א' תש"ח - אג"ק ב עמ' דש)

* * *

כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלח שלוחים למרוקו (בשנת תש"י) כדי לייסד שם בתי ספר, גם בתי ספר לבנות, גרם הדבר שם ל"רעש" גדול. הרבנים הספרדיים במקום באו בטענה: היתכן? מה פירוש הדבר להוציא ילדה לפני החתונה מביתה, ומדי יום ביומו תצא מרשות אמה וסבתה ותלמד בבית ספר? היכן נשמע כדבר הזה? הנה הגיעו האשכנזים - כך טענו - ורוצים לפרוץ גדר...

אך לאחר מכן, כשעבר משך זמן, נוכחו כולם לראות את התועלת הגדולה שבאה מכך.

("בצל החכמה" עמ' 120)

* * *

אנו אין לנו אלא הוראת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שעוד בהיותו בריגא התחיל להתעניין ביותר בחינוך הבנות, ובפרט משנת ת"ש שם לבו הקדוש לזה ביותר ויותר, והשקיע ממרצו וכחותיו הנעלים בענין זה עוד הרבה יותר מאשר נודע בגלוי, וזהו הוראה בשבילנו על דרישת שעה זו.

ובפרט בארצנו הקדושה ת"ו, ובזמן היותר אחרון, שחינוך הבנות נעשה לדבר מוכרח יותר ויותר...

(ממכתב אב תשי"ב - אג"ק ו עמ' רנט)

* * *

מצטער הנני ביותר על העדר שימת לב... בהנוגע לחינוך הבנות... בדורנו זה ובימינו אלה אין זה ענין של הידור ועבודה בשביל אחרים אלא שאלה חיונית...

(ממכתב תמוז תשי"ד - אג"ק ט עמ' קסב)

(ממכתב תמוז תשי"ד - אג"ק ט עמ' קסב)