הצעה חינוכית

כדאי ליזהר שילד יהודי יראה לנגד עיניו ענינים טהורים בלבד, ובפרט בציורים כאלו הקשורים בחינוך וגיל החינוך, שבגיל זה חשוב ביותר מה נחקק במחשבתו, ככתוב (משלי כב, ו) "גם כי יזקין לא יסור ממנה" (וראה רוקח הלכות שבועות סימן רצ"ו: מכסין הנער שלא יראה כלב ביום שמחנכין אותו לאותיות הקדש).

וכגון:

* אין לשים בחדרו של התינוק ציורים של דברים בלתי טהורים;

* אין לקנות לתינוק צעצוע בצורת בהמה עוף או דג בלתי טהור;

* כשמשתמשים בציור כדי להמחיש את צורת האותיות - לא יופיע בו בעל חי טמא.

(האמור אינו שולל הליכה לגן חיות וכיוצא בזה, שכן מותר לראות בריות משונות הבאים ממדינות רחוקות, ועל זה תקנו חז"ל ברכת "משנה הבריות"; אלא שאין להביט בהם כי אם בדרך ארעי בלבד, כמבואר בספרים.

כן אין כל חשש בכך שמציירים עבור התינוקות, לשם המחשה, בהמות וחיות טמאות הנזכרות בתנ"ך וברז"ל, או שמעתיקים סיפור מתנ"ך ומדרשי חז"ל בצירוף ציורים כאלו - שאז הרי זה לימוד ופירוש התורה, כמובן. וכמבואר ברש"י (מלמד תינוקות הכי מפורסם) בפרשת שמיני (יא, ב), שמשה הראה לישראל את כל החיות הטמאות).

(משיחת כ' חשון תשד"מ - לקו"ש כה עמ' 310)