בלי פשרות

בשאלתו באזהרה ללמד תורה בלי פשרות, וחושש שבאם יחמירו על הילדים אפשר שלא יקבלו כלל...

העצה לילדים האמורים היא לא לעשות פשרה, זאת אומרת לא לומר להם שמותר לעבור ח"ו על חלק המצות ובלבד שיקיימו מצות אחרות, שהרי נוסף על האיסור של שקר, הרי זה גם כן ענין מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שינויים בדעת וכו',

אלא לבאר להילדים ולהסבירם, שלעת עתה לומדים עמהם על דבר מצוה זו וידעו שיש עוד כמה מצות, אבל הרי אי אפשר ללמדם על דבר כל הענינים בתחילה, ולכן מלמדים אותם צעד אחר צעד,

ולהסבירם גם כן ענין התשובה, שאם ח"ו אין מישהו עומד בנסיון ועשה לא ככתוב מחוייב הוא כמקדם בכל המצות שבתורה, כי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, וגם שלאחר זה ישנו התיקון דתשובה.

(ממכתב תמוז תשי"ח - לקו"ש כב 409)